Åpenhetsloven

SFØ jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Dette policy-dokumentet, inkludert prinsipper for bærekraftig forretningspraksis, danner grunnlaget for vårt bærekrafts arbeid.

SFØ anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å få dekket sine. FNs bærekrafts mål er verdens felles handlingsplan for bærekraftig utvikling. SFØ jobber aktivt med bærekrafts målene.

Som medlem av Etisk handel Norge forplikter Sentralvaskeriet for Østlandet AS seg til å jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis. Aktsomhetsvurderinger er en risikobasert tilnærming til å respektere og ivareta mennesker, samfunn og miljø i vår egen virksomhet og i hele leverandørkjeden. Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere følger samme tilnærming.

Retningslinjer for leverandører
Policy for bærekraftig forretningspraksis